Hrobka rodu Colalto, v pozadi kostel sv. Oldřicha

Hrobka rodu Colalto, v pozadi kostel sv. Oldřicha